19.08.2013

Námitky představují hlavní nástroj obrany proti zápisu označení, které nemá v rejstříku ochranných známek co dělat.

Námitky slouží k obraně starších práv třetích osob - k jejich podání jsou oprávněny pouze zákonem stanovené osoby za splnění dalších podmínek.

S...

05.11.2012

Komunitární ochranná známka je starší název pro ochrannou známku Evropské unie (EU) neboli OZ EU.

Právní úprava komunitární ochranné známky byla obsažena v Nařízení Rady (ES) 207/2009, o ochranné známce Společenství. Současná právní úpravy evropské ochranné známky je ob...

27.09.2012

Registrací ochranné známky měníte svoji značku na obchodovatelné aktivum -ochranná známka totiž tvoří samostatný předmět vlastnického práva, může tak být úplně nebo částečně převáděna, přechází na právního nástupce, může být licencována nebo se stát předmětem zástavníh...

25.09.2012

Nejste ztotožněni s rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví? Máte možnost podat proti němu rozklad.

Rozklad je řádný opravný prostředek proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV). Rozklad je třeba podat ve lhůtě jednoho měsíce od doruč...

03.08.2012

Všeobecně známá známka představuje výjimku z pravidla, že ochranná známka vzniká zápisem do rejstříku. Její ochrana totiž vzniká neformálně, tím, že se vžije do povědomí spotřebitelské veřejnosti.  

Za všeobecně známou ochrannou známku se považuje známka natol...

30.07.2012

Princip priority představuje základní zásadu systému průmyslových práv. 

Právo přednosti (právo priority) je vyjádřením zásady kdo dřív přijde, ten dřív bere. Představuje procesní výhodu (přednost) přihlašovatele ochranné známky před každým, kdo později přihlásí sh...

27.07.2012

Podle charakteru vlastníka rozlišujeme ochranné známky individuální a kolektivní. 

Individuální ochranná známka

Ochranná známka je individuální, je-li zapsána ve prospěch nějakého jednotlivce nebo více jednotlivců (spoluvlastníků).

Naprostá většina ochranných známek má in...

26.07.2012

Převod a přechod ochranné známky jsou dva základní způsoby dispozice s vlastnictvím ochranné známky. Každý se však uplatní v jiné situaci.

Převod ochranné známky

Převodem se rozumí dobrovolný dispoziční úkon vlastníka ochranné známky, kterým...

Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle