Registrace ochranné známky - vše, co jste chtěli vědět

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky.

Ochranná známka chrání:

 1. značku v podobě, v jaké je zapsána,

 2. ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána,

 3. v území státu, který ji udělil ochranu.

Ochranná známka chrání značku tak dobře, jak dobře je nadefinovaná.

Jak asi tušíte, ochranná známka neznamená absolutní moc nad značkou, ale propůjčuje značce ochranu jen v rozsahu, v jakém je zapsána v rejstříku ochranných známek.

Proč uvažovat o registraci ochranné známky?

Nejdůležitějším důvodem, proč registrovat ochrannou známku, je stabilizace vlastnických práv ke značce.

Registrací ochranné známky získáte exkluzivní právo užívat na trhu značku, kterou chrání, ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána. Nikdo jiný tak nebude moci bez vašeho předchozího souhlasu užívat na trhu stejnou nebo podobnou značku pro stejné nebo podobné výrobky a služby. A jestli to udělá, ponese následky z toho vyplývající.

S ochrannou známkou tak získáváte trh. Za předpokladu, že je právně správně (že není zaregistrováno něco, co do rejstříku ochranných známek nepatří).

Registrací ochranné známky zároveň měníte svoji značku v obchodovatelné aktivum.  Jestliže u nezapsané značky panují pochyby o možností jejího obchodování, u registrované ochranné známky nic takového nehrozí. Ochrannou známku můžete platně převést na 3. osobu a celý obchod je zanesený do rejstříku ochranných známek během pár dnů.

Dalšími důvody, proč uvažovat o ochranné známce, jsou:

 • možnost ovlivnění rozsahu ochrany značky

 • zrychlení a zefektivnění prosazování práv k ochraně značky

 • zajištění ochrany značky pro případ, že by pozdější právní předpisy registraci neumožnily

Rozdíl mezi registrovanou ochrannou známkou a nezapsanou značkou

Mít registrovanou ochrannou známku a nezapsanou značku je rozdíl. Ten se nejvíc projeví, když dojde na spor.

Máte-li nezapsanou značku a zjistíte, že se ji někdo třetí snaží pro sebe zaregistrovat jako ochrannou známku, budete mu chtít zabránit. Jenže to se vám povede jen když přesvědčíte úřad, že vaše značka je skutečně vaše – že ji užíváte na trhu v dostatečné kvalitě a kvantitě (tzv. povinný průkaz užívání), a že jste byly na trhu dřív než ten, kdo se vám ji snaží ukrást. To stojí čas a peníze s nejistým výsledkem. Navíc v každém sporu, do kterého se budete muset na obranu svých práv pustit, vás to s nezapsanou značkou bude čekat zas a znovu. Pořád dokola.

Naproti tomu existenci registrované ochranné známky prokážete během 2 minut práce online stažením výpisu z rejstříku ochranných známek a jeho přiložením k příslušnému podání. Ochrannou známkou ušetříte hodiny svého času, hodiny času svého právního zástupce a své peníze za to všechno.

Teď vás možná napadne, že nějaké spory se vás netýkají, že se přece soudit nechcete, takže toto není váš problém. Na to prosím raději nespoléhejte, spíše počítejte s tím, že jakmile se vám začne dařit, najde se dřív nebo později někdo, kdo si z vašeho koláče bude chtít ukousnout. V tu chvíli budete za svoji ochrannou známku šťastní.

Nezapsaná značka se může rovnat žádné značce. Dokud nemáte dostatek důkazů o užívání značky, nemáte značku! Bez registrované ochranné známky si nikdy nebudete jistí, že nějakou značku máte.

A pozor ještě na jednu věc – jestli pomýšlíte na prodej nezapsané značky, může vás nemile překvapit, že část odborné právnické veřejnosti tuto variantu považuje za nemožnou. To může mít pro takový obchod katastrofální následky. Představte si, že prodáte nezapsanou značku kupujícímu, který se o ni bude muset soudit a v rámci toho prokazovat její existenci. Kromě vašich důkazů o užívání ale nebude mít nic víc v ruce – když bude jeho spor rozhodovat právník, který neuznává převod nezapsané značky, důkazy o užívání značky původním vlastníkem neuzná a kupující spor prohraje. Za kým pak asi půjde a co bude chtít udělat?

Co z toho všechno pro vás vyplývá? Že ochranná známka je automatickou součástí byznysu každého, kdo to se svojí značkou myslí vážně.

Druhy ochranných známek

Ochranných známek je celá řada druhů:

Podle územního rozsahu ochrany dělí ochranné známky na národní, mezinárodní a evropské.

Národní ochranné známky jsou platné jen ve státě, který jim udělil ochranu (česká národní v ČR, slovenská národní v SR, německá národní v SRN atd.) Mezinárodní ochranná známka je platná ve státech Madridské Unie, které její vlastník v přihlášce označil. Evropská známka neboli ochranná známka EU, jak správně tušíte, platí ve všech členských státech EU. Plus ve všech, které v budoucnu k EU přistoupí. V souvislosti s Brexitem bude pravděpodobně možné požádat o přeměnu evropských ochranných známek na britské národní nebo jejich ekvivalent jednoduchou žádostí vlastníka směřovanou k britskému úřadu duševního vlastnictví.

Podle druhu značky, kterou ochranné známky chrání, rozlišujeme ochranné známky slovní, kombinované, slovní grafické, obrazové a další  (nebudu je tu vyjmenovávat všechny).

Slovní ochranná známka chrání slovní prvek, kombinovaná ochranná známka chrání apriori grafické zpracování loga, obrazová ochranná známka chrání grafiku bez textu a slovní grafická ochranná známka graficky provedenou slovní značku bez obrazového textu.

Podle toho, kdo ochrannou známku vlastní, rozlišujeme individuální a kolektivní ochranné známky. Téměř všechny ochranné známky jsou individuální, vlastněné jedním nebo více vlastníky. Kolektivních ochranných zámek je minimum, jsou vlastněné sdružením vlastníků a každý člen sdružení je může používat za podmínek stanovených speciální smlouvou.

Podle aktuálního stavu rozlišujeme platné a neplatné ochranné známky. Platné ochranné známky jsou platná práva, neplatné ochranné známky jsou „mrtvé dokumenty“, se kterými už v naprosté většině případů nemusíte počítat (ale pozor, existují i výjimky z tohoto pravidla). Mezi neplatné ochranné známky patří známky, jejichž platnost vypršela, zpětvzeté přihlášky, zamítnuté přihlášky atd.

Kolik stojí ochranná známka

Náklady na registraci závisí na druhu ochranné známky:

Česká národní ochranná známka stojí na poplatcích 5.000 Kč do 3 tříd výrobků a služeb.  Každá třída nad 3 znamená příplatek 500 Kč. Úplný sazebník ÚPV týkající se ochranných známek.

Ochranná známka EU stojí na poplatcích 850 EUR za 1 třídu, 900 EUR za 2 třídy, 1050 EUR za 3 třídy výrobků a služeb a každá další třída znamená příplatek 150 EUR.

Poplatky za mezinárodní ochrannou známku závisí na celé řadě faktorů:

 • na jaké přihlášce/registraci mezinárodní ochrannou známku zakládáte

 • do jakých zemí mezinárodní známku přihlašujete

 • kolik tříd výrobků a služeb chcete chránit

 • jakou značku chcete chránit

Skladbu poplatků za mezinárodní ochrannou známku si můžete namodelovat v kalkulačce mezinárodních poplatků.

Jaká značka má šanci na registraci ochranné známky

Na registraci ochranné známky má šanci značka, která

 1. splňuje parametry zákona o ochranných známkách, a zároveň

 2. není ve vážné kolizi s žádným starším právem

Jestli je vaše značka v souladu s právními předpisy poznáte, když jí posoudíte optikou zákona o ochranných známkách. Ten ze zápisu vylučuje značky bez rozlišovací způsobilosti, značky výlučně popisné, výlučně obecné, značky, které by mohly mást spotřebitele a další.  Blíže k tomu v  článku Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti.

Když to zjednoduším: jestli máte vlastnoručně vymyšlenou značku, která není tvořena popisem výrobků, služeb nebo jakýchkoli jejich vlastností ani obecným slovem, nebude vulgární, klamavá atd, pravděpodobně se vás tento bod nebude týkat a můžete se posunout dál. V opačném případě je značku potřeba podrobit hlubší analýze a počítat s tím, že se proces registrace ochranné známky může zaseknout už v tomto bodě, přes který v naprosté většině případů nejede vlak. Tedy jestli nebudete ochotní se značkou dál pracovat.

Pak ještě zbývá ověřit, jestli už neexistují ochranné známky nebo značky, které tu byly dříve než ta vaše. Jejich existence totiž může znamenat oslabení vaší značky z pohledu práva. Nejen, že se může vážně zkomplikovat řízení o registraci ochranné známky,  ale taková značka či ochranná známka může být velmi snadno napadnutelná. Jak si vaše značka stojí v konkurenci jiných pomůže objasnit rešerše značky neboli cílený průzkum rejstříků ochranných známek a ostatního online prostoru.

Co udělat, než začnete vyplňovat formulář přihlášky ochranné známky

K registraci ochranné známky vedou následující kroky:

 • analýza značky

 • sestavení seznamu výrobků a služeb

 • určení teritoria k ochraně

 • rešerše značky

 • zpracování a podání přihlášky ochranné známky

 • zvládnuté řízení o registraci ochranné známky

 • osvědčení o zápisu ochranné známky

V rámci analýzy značky se vyhodnocuje, jestli značka splňuje požadavky na značky v souladu se známkovými předpisy.  V tuto chvíli je třeba zvážit, jestli značka netrpí absolutními důvody zápisné nezpůsobilosti a v případě, že ano, hledat způsob, jak z toho vybruslit.

Při sestavování seznamu výrobků a služeb hledáme, jaké výrobky a služby budou pod danou značkou generovat zisk v horizontu několika let, jaké výrobky a služby mohou ještě pomoct s ochranou značky, jaké související položky v jiných třídách nezapomenout atd.

Určení teritoria nás dovádí k otázce, kde všude bude značka (ochranná známka) užívána, to znamená, kde všude ji bude potřeba chránit.

Toto všechno jsou definiční znaky ochrany značky. Teprve když jsou všechny pohromadě, má cenu přistoupit k rešerši značky - cílenému průzkumu online prostoru, který má za cíl odhalit, jestli má značka šanci uspět v procesu registrace ochranné známky.

Když rešerše dopadne dobře, je na místě uvažovat o co nejrychlejším zpracování a podání přihlášky ochranné známky. Ke stažení: formulář přihlášky OZ

Proces registrace ochranné známky končí až ve chvíli, kdy příslušný úřad průmyslového vlastnictví vystaví osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Jaký úřad rozhoduje o registraci ochranné známky?

Jaký úřad je příslušný k vedení řízení o registraci ochranné známky, závisí na tom, o jakou ochrannou známku usilujete.

Národní ochranné známky udělují národní úřady průmyslového vlastnictví. V případě českých národních ochranných známek je to Úřad průmyslového vlastnictví ČR, který v řízení o registraci postupuje v souladu s českými právními předpisy. Slovenské ochranné známky poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví SR, německé známky poskytuje Deutsches Patent- und Markenamt atd. Přihlášky národních ochranných známek se podávají k těmto národním úřadům.

Registraci ochranných známek Evropské unie má na starosti Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který při registraci postupuje v souladu s evropskými právním předpisy. Přihlášky evropských ochranných známek se proto podávají přímo k EUIPO.

Mezinárodní ochranné známky má na starosti Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), která při registraci postupuje v souladu s mezinárodními smlouvami (Madriský systém mezinárodní ochrany značky). Přihlášky mezinárodních ochranných známek se nepodávají přímo k WIPO, ale k národnímu úřadu státu, na jehož přihlášce/registraci ochranné známky je mezinárodní přihláška ochranné známky založena. Tím může být jak národní úřad nebo i Evropský úřad duševního vlastnictví. Záleží na tom, jaká varianta je v daném případě pro přihlašovatele výhodnější. Možností je spousta.

Jak probíhá řízení o registraci

Řízení o registraci ochranné známky má svá pravidla. Když úřad obdrží přihlášku, počká maximálně 1 měsíc na platbu správních poplatků a když nejsou včas připsány na účet úřadu, přihlášku považuje za nepodanou.

Jakmile dorazí správní poplatky, je zahájeno řízení o registraci, které je rozděleno do následujících fází:

 • formální průzkum, v rámci kterého úřad zkoumá, jestli má přihláška náležitosti stanovené právními předpisy (poplatky, náležitosti přihlášky, správnost seznamu výrobků a služeb), poté

 • materiální (věcný) průzkum, v rámci kterého úřad zkoumá, jestli přihláška splňuje věcné předpoklady pro to, aby byla zaregistrována ochranná známka (absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti). Když je za úřad přihláška v pořádku, dojde k:

 • zveřejnění přihlášky ochranné známky ve věstníku úřadu, na základě kterého můžou dotčené osoby podávat námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky. Nejsou-li námitky podány nebo jsou-li zamítnuty, dojde k:

 • zápis ochranné známky, který je stvrzen vydání osvědčení o registraci ochranné známky.

Řízení o registraci národní ochranné známky trvá zhruba 6 měsíců. Řízení o zápisu evropské ochranné známky trvá také kolem 6 měsíců. Řízení o zápisu mezinárodní ochranné známky je nesrovnatelně delší. Může probíhat i 2 roky a déle.

Může mi někdo v registraci ochranné známky bránit?

Ano, vlastníci starších práv mají právo podávat námitky proti zápisu ochranné známky. Námitky se podávají ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky. Úspěšné námitky znamenají zamítnutí přihlášky ochranné známky v požadovaném rozsahu. Námitkové řízení obvykle trvá jeden rok, o který se prodlouží řízení o registraci ochranné známky.

Podvodné faktury

Jakmile podáte přihlášku ochranné známky, počítejte s tím, že vám začnou chodit podvodné faktury, které z vás budou chtít vylákat finanční prostředky. Tyto faktury mají společné znaky:

 • název poskytovatele služby připomíná název nějakého úřadu průmyslového vlastnictví

 • obvykle na zadní straně najdete velmi malým písmem prohlášení, že se nejedná o fakturu, ale o nabídku na uzavření smlouvy, kterou akceptujete zaplacením fakturované částky (po zaplacení tedy není cesty zpět)

Podvodné faktury vám budou chodit nezávisle na tom, jestli jste v řízení o registraci ochranné známky zastoupeni právním zástupcem nebo ne. Házejte je do koše.

Mám ochrannou známku – co dál?

Registrace ochranné známky je základní stavební kámen ochrany značky, kterým to vše teprve začíná. Zůstat jen u registrace nestačí.

Po zápisu ochranné známky se rozhodněte, jestli spolu se svojí značkou začnete užívat symbol R v kroužku ® jako symbol registrované ochranné známky a nastavte užívání své ochranné známky.

Čerstvá novela zákona o ochranných známkách, která ve sporných řízeních zahájených po 1.1.2019 diskvalifikuje všechny vlastníky nedostatečně užívaných ochranných známek, a proto musí být nastavení užívání ochranné známky prioritou číslo jedna pro každého vlastníka ochranné známky. Kdo to nezvládne, prohraje za pár let všechny spory, do kterých se bude muset na obranu svých práv pustit.

Jak dlouho platí ochranná známka?

Ochranná známka platí 10 let od podání přihlášky. V posledním roce platnosti je možné požádat o obnovu na dalších 10 let, a to i opakovaně (bez omezení).

Za obnovu ochranné známky se platí správní poplatky, jejichž výše závisí na druhu ochranné známky:

Česká národní OZ – 2.500 Kč

Ochranná známka EU: od 850 EUR (platí se stejné poplatky jako za přihlášku evropské známky)

Mezinárodní ochranná známka: od 653 CHF

 • kolik konkrétně u své mezinárodní ochranné známky zaplatíte za obnovu si můžete spočítat v kalkulačce poplatků

Když nestihnete ochrannou známku obnovit včas, máte na to ještě půlroční poshověcí lhůtu. Za obnovu v této lhůtě ale zaplatíte dvojnásobné poplatky.

Co když budu později na své ochranné známce potřebovat něco změnit?

Záleží na tom, co na své ochranné známce budete chtít změnit.

Údaje týkající se vlastníka ochranné známky (název, sídlo atd.) změníte bez problémů během pár dnů. To samé platí pro změnu vlastníka v případě převodu ochranné známky – i tu provedete jednoduše.

Jakmile byste ale chtěli změnit základní stavební kameny registrace ochranné známky, tj. značku, kterou ochranná známka chrání (slovní název, logo, obrazový prvek apod.) nebo seznam výrobků a služeb, není jiná šance než podat novou přihlášku ochranné známky.

Kam dál?

Je toho ještě spoustu, co by vás v souvislosti s ochrannými známkami mohlo zajímat:

9 tipů pro práci s databázi ÚPV - vám pomůže zorientovat se před tím, než se pustíte do rešerše značky

Bez důkazů o užívání nemáte značku - vám napoví, jakým způsobem užívat zapsanou i nezapsanou značku​

Komu patří vaše logo? - vám pomůže zjistit, kdo má ve skutečnosti práva k vašemu logu

Pomocí článku Proklepněte si svoje logo, stojí to za to! zjistíte, co ještě nepodcenit, když jde o logo

closearrow-circle-o-downtwitterfacebookbars