7 nejdůležitějších novinek roku 2019 v ochranných známkách

S novým rokem vstoupila v platnost novela zákona o ochranných známkách. Ta do úpravy ochranných známek vnesla podstatné změny. Vybrali jsme pro vás sedm největších novinek, které nás čekají.

1) Nové druhy ochranných známek

Nově už nemusí být přihlašované ochranné známky graficky znázornitelné. Stačí, když budou v rejstříku ochranných známek vyjádřeny dostatečně jasně a přesně. Díky tomu můžeme přihlašovat nové druhy ochranných známek (vyjmenované v příloze č. 1 zákona o ochranných známkách). Těmi jsou:
  • Poziční ochranná známka - je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna.
  • Ochranná známka se vzorem – je tvořena sadou prvků, které se pravidelně opakují.
  • Zvuková ochranná známka – je tvořena zvukem nebo kombinací zvuků.
  • Pohybová ochranná známka – je tvořena nebo doplněna pohybem či změnou pozice prvků na ochranné známce.
  • Multimediální ochranná známka – je tvořena nebo doplněna kombinací obrazu a zvuku.
  • Holografická ochranná známka – je tvořena prvky s holografickými znaky.
  • Případně jiný druh ochranné známky (vyplyne z nových technologií).

K přihlášce musíte připojit vyjádření ochranné známky ve správném formátu. Jaký formát je přípustný pro jednotlivé druhy ochranných známek, najdete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

2) Zánik kombinovaných a slovních grafických ochranných známek

Některé druhy ochranných známek zanikly. Už nerozlišujeme kombinované, obrazové a slovní grafické ochranné známky. Všechny tyto známky nově spadají pod jediný druh: obrazové ochranné známky.

 

3) Nová úprava řízení o zápisu ochranné známky

Když jsme potřebovali zaslat nějaké podání na ÚPV, do konce loňského roku stačilo se podívat do prováděcí vyhlášky k zákonu o ochranných známkách a bylo jasné, co má který úkon obsahovat. Tato vyhláška byla zrušena, a tak náležitosti jednotlivých úkonů musíme hledat ve více předpisech najednou – v zákoně o ochranných známkách, ve správním řádu.
Aby přihláška ochranné známky mohla dostat datum podání, musí obsahovat minimálně tyto 3 povinné náležitosti:
  1. údaje o totožnosti přihlašovatele
  2. seznam výrobků a služeb
  3. znění, vyobrazení nebo jiné vyjádření přihlašovaného označení
Když v přihlášce nějaký z těchto údajů chybí, vyzve úřad přihlašovatele k jejich doplnění. Teprve až jsou tyto údaje doplněny, přidělí přihlášce datum podání. Nejsou-li požadované údaje doplněny, úřad přihlášku odmítne. To samé se stane, když nejsou včas doplněny i další údaje jako druh ochranné známky, přihlašované označení v předepsaném formátu nebo údaje o zástupci.

 

4) Změnily se absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti neboli překážky registrovatelnosti známky, které úřad zkoumá ex offo, se změnily.

Shoda přihlášky ochranné známky se starší registrací už není absolutním důvodem, ale byla přesunuta do relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti (uplatňovaných námitkami). To v praxi znamená, že úřad shodné přihlášky zveřejní k dalšímu řízení a na vlastnících starších známek bude, aby se jich v námitkovém řízení zbavili. Když si to nepohlídají, pozdější přihlášky shodné s již zapsanými registracemi budou zapsány.

Tato změna sice dost možná zvedne ze židle spoustu vlastníků ochranných známek, ale když si uvědomíme, že takto zamítaných přihlášek bylo minimum, zas až takový problém by to být nemusel. 99,9% procenta námitek, které bude úřad řešit, se bude týkat přihlášek podobných se staršími známkami. A ty úřad ani do konce roku 2018 ex offo nepřezkoumával – vždy jen na návrh (na základě námitek).

Další změna, která by vás mohla zajímat, je to, že nově do zápisu ochranné známky nebudete moci argumentovat zlou vírou přihlašovatele. Ta už není ani absolutním, ani relativním důvodem zápisné nezpůsobilosti a nově je možné ji uplatnit až v řízení o neplatnosti známky, tedy po zápisu.

5) Nová struktura relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti

Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti neboli námitkové důvody dostaly novou strukturu. Věcně zůstávají velmi podobné jako v předchozí úpravě, změnila se ale struktura ustanovení §7 zákona o ochranných známkách, takže pozor na citace.

 

6) Nová lhůta pro připomínky

Nová je lhůta pro podání připomínek k zápisu přihlášeného označení – je možné je podat jen do konce lhůty pro podávání námitek.

 

7) Nová úprava sporných řízení vedených před ÚPV

Radikální změny se týkají sporných řízení před ÚPV – řízení o námitkách, řízení o zrušení ochranné známky a řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Změny reflektují oslabení neužívaných ochranných známek. Vlastník totiž musí svoji známku užívat, když ji na trhu neužívá, nebo neužívá dostatečně, musí počítat s následujícími následky:

 

Řízení o námitkách

Ochranná známka se pro účely projednání námitek považuje za zapsanou jen v rozsahu prokazatelně užívaných výrobků a služeb. Přihlašovatel ochranné známky, proti které směřují námitky, má nově možnost požádat, aby namítající (ten, kdo podal námitky) prokázal řádné užívání namítané ochranné známky na trhu. Když namítající užívání své ochranné známky v požadovaném rozsahu neprokáže, jeho námitky budou zamítnuty.

 

Řízení o zrušení ochranné známky

Největší změna v řízení o zrušení se týká účinků rozhodnutí – ty nově nastanou ode dne podání návrhu na zrušení.

 

Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou

Známka může být prohlášena za neplatnou, jestliže byla zapsána v rozporu se zákonem (absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti) nebo nebyla-li její přihláška podána v dobré víře. I v řízení o neplatnosti má vlastník napadené registrace možnost požádat, aby navrhovatel prokázal řádné užívání své známky, na které je založen návrh. Při projednávání návrhu na neplatnost se pak přihlíží jen k ochranné známce, jejíž užívání bylo prokázáno. Když navrhovatel užívání známky neprokáže, návrh na neplatnost bude zamítnut.

 

Bonusová změna - licencování přihlášek

Příjemným bonusem novely zákona o ochranných známkách je možnost licencovat přihlášky ochranných známek. To předchozí právní úprava vylučovala.

 

TIP NA ZÁVĚR: popsané změny se týkají úpravy českých národních ochranných známek. Novela zákona o ochranných známkách je důsledkem harmonizace českého práva s evropskou směrnicí, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, a tak podobnou úpravu ochranných známek najdete ve všech členských státech EU, které tuto směrnici také musely převést do svého právního řádu.

 

Mohlo by vás zajímat:

Jak na to, aby byla značka řádně užívána na trhu, se dozvíte v článku Bez důkazů o užívání nemáte značku
Když potřebujete najít informace o konkrétních ochranných známkách, pomůže vám mých 9 tipů pro práci s databází ÚPV.

 

Potřebujete vědět víc?

Přijďte na mé školení ,Braň svou značku nebo se vám mohu věnovat osobně.

#Teorie #Novinky #Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting