Chráníte si svoji značku a inovace? Můžete žádat o dotace!

Mimopražské malé a střední podniky mají do konce roku 2018 možnost požádat o dotaci na pořízení průmyslových práv až do výše 50 % nákladů. To vše v rámci projektu INOVACE – projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.

Co musíte vědět, než se pustíte do přípravy žádosti o dotaci?

První, co si je třeba před podáním žádosti ujasnit, je jaká všechna průmyslová práva (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky) budete chtít chránit a v jakém rozsahu (věcném a teritoriálním).

Druhá věc, ve které je nutno mít před podáním žádosti jasno, je reálná šance získat patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, ke kterým se bude žádost vztahovat. Podávat žádost a absolvovat celé dotační kolečko, aniž byste věděli, že máte šanci uspět v řízeních o registraci svých průmyslových práv, nemá smysl.

Na co můžete dotaci získat?

Dotaci je možno získat na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR i v zahraničí. Konkrétně se jedná o následující formy ochrany:

  • Patenty
  • Ochranné známky
  • Užitné vzory
  • Průmyslové vzory

Na které náklady se dotace vztahuje?

Dotace v rámci programu na ochranu práv průmyslového vlastnictví je poskytována na náklady na služby kvalifikovaných zástupců, překlady a správní poplatky.

Ale pozor: Služby poradců, expertů mohou být nakupovány pouze externě. Funkci poradců a expertů tedy nemohou vykonávat zaměstnanci společnosti, ale musí se jednat o kvalifikované zástupce pro řízení o udělení jednotlivých druhů ochrany průmyslových práv zapsané v rejstříku patentových zástupců.

Podpora se vztahuje i na náklady na překlady dokumentů pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví. Nelze do ní zahrnout náklady na tlumočení.

Dotace se vztahuje i na správní poplatky hrazené příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví, a to až do doby udělení či zapsání průmyslového práva.

Dotace se nevztahuje na vytvoření inovace, tj. samotný výzkum a vývoj – k tomu slouží zejména dotační programy Aplikace (realizace výzkumu a vývoje) a Potenciál (na vybudování výzkumných center).

Jakou část výdajů dostanu zpět?

Dotace je ve výši 50 % z výše uvedených nákladů. Minimální výše finančních prostředků, které můžete získat je 40 tis. Kč (to znamená skutečné náklady musí být nejméně 80 tis. Kč), maximální pak 1 mil. Kč (neomezené skutečné náklady).

Dotace je vyplácena zpětně. To znamená, že nejprve náklady uhradíte vy, pak doložíte skutečně vynaložené náklady a teprve pak vám je proplacena polovina nákladů zpět.

Ale pozor: výdaje musí být vynaloženy až po podání žádosti o dotaci!

Kdo může žádat o dotaci v rámci programu?

O dotaci mohou požádat organizace, které se zabývají vlastním výzkumem a vývojem a chrání jeho výsledky průmyslovými právy.

Konkrétně se jedná o podnikatelské subjekty, veřejné výzkumné instituce nebo vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání. Podnikatelský subjekt musí být malým nebo středním podnikem, tzn. mít méně než 250 zaměstnanců a roční obrat nižší než 50 mil. EUR, případně výši aktiv nižší než 43 mil. EUR.

Z podpory jsou vyňaty organizace v hl. m. Praha. Z územního hlediska pak nerozhoduje pouze sídlo společnosti, ale místo, kde předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.

Do kdy je možno žádat?

Žádost o dotaci je možno podat do 31. 12. 2018.

Jak probíhá řízení o udělení dotace?

Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím webové aplikace. K podání je třeba mít elektronický podpis, tzv. kvalifikovaný certifikát, který je možno získat na každé poště. Po vyplnění požadovaných informací (druh průmyslového práva, tj. patent, užitný vzor, ochranná známka, průmyslový vzor, náklady na její získání, časový harmonogram atd.), žádost elektronicky podepíše osoba oprávněná jednat za společnost a podá ji.

Každý subjekt podává pouze jednu žádost, která se vztahuje na všechny plánované projekty na ochranu průmyslových práv až do 31. 12. 2020. Průběžně pak v systému upravuje počet udělených průmyslových práv, navyšuje požadovanou dotaci dle skutečných nákladů a mění ostatní parametry žádosti podle reálné situace.

Po podání je žádost kontrolována z hlediska kompletnosti vyplněných informací a případně je vyžádáno její doplnění. Po ověření správnosti je vydána smlouva o přidělení dotace.

Po uzavření smlouvy o přidělení dotace a získání právní ochrany, může žadatel požádat o proplacení vynaložených nákladů, které jsou mu zaslány na bankovní účet.

Na co se připravit?

Žádost o dotaci z programu na ochranu průmyslového vlastnictví a následná administrace patří k jednodušším. Není třeba zpracovávat podnikatelský záměr, pouze vyplníte samotnou žádost v elektronické aplikaci. Nejsložitější a časově nejnáročnější částí, zejména pro ty, kteří se s dotacemi nikdy nesetkali, je prostudování všech dokumentů, podmínek a podrobných informací, jakým způsobem se žádost podává. Samotné zpracování a podání žádosti pak už stihnete za jeden den.

Po podání žádosti počítejte s cca měsícem, ve kterém bude probíhat kontrola a případné doplnění dokumentů nebo úprava projektu. Po dalším měsíci pak již většinou podepisujete žádost o udělení dotace. Celkem tedy počítejte, že to, zda jste dotaci získali nebo ne, budete vědět do max. 3 měsíců od podání žádosti.

Pokud nechcete studovat veškeré podmínky a absolvovat celý proces podávání a administrace žádosti s rizikem chyby, a tedy případného neproplacení výdajů, můžete se obrátit na odborníky či poradenské společnosti. Ti vám pomohou se zpracováním žádosti a následným řízením. Zároveň díky svým zkušenostem eliminují riziko neproplacení dotace kvůli chybě v projektu.

Kolik zbývá v dotačním programu finančních prostředků?

Dle současné statistiky je v celém programu alokováno 50 mil. Kč. Dosud byly podány žádosti celkově za cca 41 mil. Kč. Finanční prostředky tedy ještě zbývají a s tím také vysoká šance úspěšnosti žádosti a přidělení dotace.

Užitečné tipy:

Celý program řídí Agentura API

Elektronická aplikace pro podání žádosti

Ing. Bc. Lucie Veselá

Ing. Bc. Lucie Veselá

www.veseladotace.eu

Email: lucie@veseladotace.eu

Telefon: +420 723 509 493

Lucie Veselá se dotačnímu poradenství věnuje přes 10 let a má zkušenosti ze všech oblastí projektového řízení. Za tuto dobu úspěšně zpracovala a/nebo zadministrovala přes stovku dotačních projektů. Úspěšnost jí napsaných žádostí o dotaci se pohybuje podle druhu programu od 85 % do 100 %.

#Dotacenaochrannéznámky

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting