Dobré jméno ochranné známky

Je proti Vaší přihlášce nebo ochranné známce argumentováno dobrým jménem starší ochranné známky? Co je to vlastně "dobré jméno"?

Dobré jméno je vlastnost ochranné známky, která vyjadřuje kladný postoj spotřebitelské veřejnosti k předmětnému označení. Dobré jméno ochranné známky svědčí o tom, že spotřebitelé danou ochrannou známku znají a pro její dobré vlastnosti s ní spojují svoji důvěru.

Konstatování dobrého jména ochranné známky přináší tyto důsledky:

Vlastník ochranné známky s dobrým jménem má širší možnost podání námitek proti zápisu přihlášeného označení. Námitky totiž může podat i proti zápisu shodného nebo podobného označení, které nebylo přihlášeno pro shodné či podobné výrobky a služby, a těmto námitkám bude vyhověno, jestliže by užívání přihlášeného označení nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

V důsledky rozšíření možnosti podání námitek svědčí vlastníkovi ochranné známky s dobrým jménem i širší možnost podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou ze stejných důvodů, jako byly popsány výše.

Navíc nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky s dobrým jménem užívat shodné nebo podobné označení pro libovolné výrobky nebo služby, jestliže by užívání daného označení pro konkrétní výrobky nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, nebo jim bylo na újmu.

Konstatování dobrého jména v jednom konkrétním řízení neznamená, že na danou ochrannou známku bude už pokaždé nahlíženo jako na ochrannou známku s dobrým jménem. Dobré jméno ochranné známky musí její vlastník prokazovat v každém řízení zvlášť.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting