Franchising

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků - franchisora a jeho franchisantů.

Definice franchisingu

Franchising je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků - franchisora a jeho franchisantů.

Franchisor nabízí franchisantům již zavedený a úspěšně fungující podnikatelský model a souhrn služeb potřebný pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Franchising je tedy forma partnerství uzavřeného za účelem dosažení zisku, jejíž podstatou je opětovné zhodnocené zavedeného podnikatelského modelu.

Franšíza

Zvláštní druh licence, který v sobě zahrnuje oprávnění užívat ucelený soubor práv potřebný pro fungování konkrétního podnikatelského modelu.

Smlouva o franchisingu

Nepojmenovaná smlouva řídící se obchodním zákoníkem, jejíž obsahové náležitosti nejsou předepsány, je proto na smluvních stranách, aby vymezily svá práva a povinnosti dostatečně určitě.

Mezi obvyklé obsahové náležitosti smlouvy o franchisingu řadíme:

 • stanovení typu spolupráce smluvních partnerů
 • předmět smlouvy
 • rozsah smlouvy a specifikace výrobků / služeb / technologií
 • postavení a práva franchisora
 • postavení a práva franchisanta
 • oprávnění a povinnost franchisora k zdokonalování fr. systému
 • povinnosti franchisora
 • povinnosti franchisanta
 • vztahy v rámci franchisové sítě, vztahy ke konkurenci a 3. osobám
 • dodací a platební podmínky, vedení účetnictví
 • školení franchisanta a jeho zaměstnanců
 • franchisové poplatky
 • předkupní právo franchisora a podmínky prodeje / postoupení podniku
 • právní nástupnictví
 • doba trvání smlouvy, možnosti prodloužení
 • možnosti ukončení smlouvy
 • následky ukončení smlouvy

Obsah konkrétní smlouvy o franchisingu musí odpovídat okolnostem případu.

Zdroj: Česká asociace franchisingu

#Licenčnísmlouvy #Licence

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting