Komu patří vaše logo?

Foto: Lenka Bukačová

Máte logo jakou součást značky a čekáte, že je vaše? Ne tak docela. Práva k logu pravděpodobně patří někomu jinému a tento článek vám řekne, komu.

Logo = autorské dílo

Pěkně od začátku. Podle českého právního řádu (autorský zákon) je logo autorské dílo. Práva k autorskému dílu patří autorovi, a tím je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Obsahem autorského práva jsou osobnostní a majetková práva, která jsou podle našeho práva nepřevoditelná. Čtete dobře – nepřevoditelná.

Jestli chcete, aby vaše logo bylo opravdu vaše, budete proto muset něco udělat – domluvit se s tím, komu náleží autorské právo.

Kdo má práva k logu

Vy sami

Vytvořili jste si logo sami? V tom případě je logo vaše a nemusíte nic řešit - pod podmínkou, že jste při jeho tvorbě čerpali pouze z vlastní kreativy. Doporučuji jen pro jistotu zkontrolovat, že jste nepřišli na nic, co už tu bylo před Vámi. A máte vystaráno.

Jestli jste ale při tvorbě loga použili práci někoho jiného, doporučuji si dodatečně získat jeho souhlas s úpravou a použitím. Když ho nebudete mít, riskujete budoucí spory z titulu autorského práva a/nebo nekalé soutěže. Stejně tak i známkové spory.

Vlastní zaměstnanec

Vytvořil-li vám logo vlastní zaměstnanec při plnění svých úkolů vyplývajících z pracovní nebo obdobné smlouvy, je také všechno v pořádku. Ze zákona jste totiž vykonavatelem majetkových autorských práv a máte právo logo užít a právo nechat logo užít. Vy tedy rozhodujete o tom, co bude s logem.

Jen nezapomeňte, že autorovi stále patří osobnostní práva, mezi která patří mimo jiné i právo na užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, které v praxi nadělalo už velkou paseku. Vzpomeňme na kauzu Metrostav.

Co teď? Můžu doporučit, abyste prověřili pracovní nebo obdobnou smlouvu uzavřenou s autorem loga, jestli pamatuje na osobnostní práva zaměstnance a jestli ne, uzavřete spolu dohodu, která sladí vaše potřeby s osobnostními právy zaměstnance.

Externí firma (agentura)

Jestli vám logo vytvořila agentura, bude to právě ona, které patří práva k logu – ona bude vykonavatelem majetkových autorských práv k dílu, které pro ni vytvořili její zaměstnanci a/nebo bude mít licenci k dílům, které pro ni na objednávku vytvořili samostatní grafici. Co s tím?

Ve fázi přípravy chtějte smlouvu o dílo a licenční smlouvu, ve které si dohodnete podmínky tvorby loga a výhradní licenci k jeho použití, včetně souhlasu s jeho pozdějšími úpravami, začleněním do jiného díla a neomezenou registrací ochranné známky ve váš prospěch.

Ve fázi, kdy je logo už hotové, chtějte výhradní licenční smlouvu opravňující vás ke všem možným způsobům užití logo dle vašeho uvážení a souhlas s úpravami loga, jeho začleněním do jiného díla a souhlas s neomezenou registrací loga jako ochranné známky ve váš prospěch.

Řešte to, pokud možno na začátku spolupráce, rozjetý vlak už se kočíruje podstatně hůř.

Samostatný grafik

Práce se samostatným grafikem má tu výhodu, že mu ze zákona náležejí majetková i osobnostní práva k logu, takže když si vztahy s ním dobře ošetříte, nemělo by žádné nemilé překvapení přijít.

Chtějte to samé, jak jsem popsala u agentury – v případě hotového díla licenční smlouvu, před zahájením prací smlouvu o dílo a licenční smlouvu.

Co když se práva nepovede ošetřit?

Pak se musíte spolehnout na autorský zákon, který pro díla na objednávku předepisuje režim tzv. domněnky (fikce) licence, podle které platí, že autor díla na objednávku poskytl licenci v rozsahu vyplývajícím z účelu smlouvy. K užití díla nad rámec takového účelu jste oprávněni pouze na základě licenční smlouvy. V rámci tohoto režimu autor může dílo na objednávku užít i sám a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s vašimi oprávněnými zájmy. Tento režim mi proto úplně bezpečný nepřijde.

Že se cítíte bezpečně, protože vám logo nakreslil kamarád nebo známý?

Nechci malovat čerty na zeď, ale to, že jste kamarádi teď, ještě neznamená, že během 14 dnů nebude všechno jinak. Vaše logo bude v bezpečí jedině tehdy, když si ošetříte vztahy k němu, a to co nejdřív.

Jestli se vaše cesty s autorem loga rozejdou dříve, než to stihnete, bude proti vám mít arsenál nástrojů schopných slušně pocuchat vaši nervovou soustavu. Ty vyplývají z autorského zákona (např. možnost požadovat okamžité upuštění od užívání loga, náhradu škody atd.), zákona o ochranných známkách (námitky proti zápisu ochranné známky, návrh na její zneplatnění) nebo i z občanského zákoníku (nároky vyplývající z nekalé soutěže).

Co s tím?

Nejlépe pro sebe uděláte, když vždy dopředu ošetříte vztahy s autorem loga v rámci smlouvy o dílo a licenční smlouvy. Jestli je logo už na světě, uzavřete licenční smlouvu. Když se to nepovede, pamatujte na režim domněnky licence a zařiďte se podle ní – vždy v objednávkách specifikujte jejich účel, a to co nejkonkrétněji (a zároveň nejšířeji).

Že je to moc složité?

To není nic proti tomu, jak se vše zkomplikuje, když logo není původní (originální) práce. Výše popsané platí pro loga, která jejich autor vytvořil, aniž by při tom použil práci někoho jiného (originální loga). Smutnou realitou současného trhu s grafikou je vypůjčování log nebo jejich částí z fotobank, sociálních médií a ostatního online a offline prostoru.

 

Vypůjčí-li si grafik pro vaše logo práci někoho jiného, ošetřit si s ním vztahy je hezké, ale nic to neřeší, protože práva k původní (té použité) grafice tím nezískáte. Autor původní grafiky vás za to může napadnout, na výběr má nástroje autorského, známkového i nekalosoutěžního práva.
Proto ve svých smlouvách o vytvoření loga vyžadujte původnost díla, výslovně zakažte čerpání z fotobank (většina fotobank ve svých podmínkách výslovně použití své grafiky do log zakazuje), sociálních sítí a jakýchkoli jiných zdrojů. A nechte si zkontrolovat originalitu svého loga, ať víte, na čem jste. Ano, opravdu to jde. Jak na to radí Tomáš Vachuda ve svém článku Hříšníci města logařského. Vřele doporučuji!

 

Proklepněte si i svoje stávající logo, stojí to za to!

Pozor, pozor

Abychom si rozuměli, neodsuzuji každou práci s grafikou z fotobanky. Těžko budete mít všechnu grafiku originální, to po vás vážně nechci. Ale chci, abyste po přečtení tohoto článku věděli, že vypůjčená grafika do loga nepatří. Do loga, které vás má reprezentovat roky, fakt ne.

Tip na závěr

Stejně postupujte u ostatních originálních autorských děl, které pro svou práci používáte (znělky, animace, grafické návrhy atd). U nich teoreticky nemusíte řešit souhlas s registrací ochranné známky. Na druhou stranu, co když si za pár let budete chtít jako ochrannou známku zaregistrovat třeba znělku nebo videologo? Pak se vám ten souhlas bude hodit. Tak ho tam klidně nechte.

#Loga

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting