Licenční smlouva - základní informace

Licenční smlouva je smlouva, pomocí které poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití určeného nehmotného statku (ochranné známky, patentu aj.) - tj. licenci - v přesně vymezeném rozsahu a nabyvatel tuto licenci za stanovených podmínek přijímá a zavazuje se zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu.

Co je to licenční smlouva?

Licenční smlouva je smlouva, pomocí které poskytovatel uděluje nabyvateli oprávnění k užití určeného nehmotného statku (ochranné známky, patentu aj.) - tj. licenci - v přesně vymezeném rozsahu a nabyvatel tuto licenci za stanovených podmínek přijímá a zavazuje se za ni zaplatit poskytovateli sjednanou odměnu.

K čemu slouží licence?

Účelem licenční smlouvy je umožnit užití nehmotného statku třetí osobou, které by jí jinak mohlo být ze strany vlastníka nehmotného statku zakázáno.

V jakých případech je vhodná?

 • licencovaná výroba zboží / poskytování služeb
 • urovnání známkového sporu
 • řešení problémů při registraci ochranné známky.

Obsahové náležitosti licenční smlouvy

Základní obsahové náležitosti, které nesmí v žádné licenční smlouvě chybět:

 • Určení smluvních stran
 • Určení předmětu smlouvy – tj. určení práva průmyslového vlastnictví
 • Určení rozsahu výkonu práva – tj. stanovení věcného, časového, osobního a územního užívacího oprávnění
 • Určení úplaty nebo jiné majetkové hodnoty

Další možné obsahové náležitosti:

 • kontrola kvality licencovaného zboží / služeb
 • označování licencovaného zboží / služeb
 • platební podmínky
 • neoprávněné užívání licencovaného předmětu ze strany třetích osob
 • odpovědnost za licencované zboží / služby
 • doba platnosti smlouvy
 • povinnost mlčenlivosti
 • řešení sporů
 • možnost sublicence, aj.

V některých případech vystačíme se základními obsahovými náležitostmi (formální licenční smlouvy), někdy se naopak bez velmi složitých textů neobejdeme (licenční smlouvy umožňující výrobu licencovaného zboží).

V jakém předpise je licenční smlouva upravena?

Ustanovení licenční smlouvy se řídí ustanoveními § 2358 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

#Licenčnísmlouvy #Licence

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting