Následky nedostatečného užívání ochranné známky

Vlastník ochranné známky je oprávněn a povinen ji užívat pro seznam výrobků a služeb, pro který byla zapsána. Když svoji ochrannou známku neužívá, vystavuje se následkům stanoveným v zákoně o ochranných známek.

Známkové předpisy (národní, evropské i mezinárodní) tradičně upravují systém sankcí pro případ, že by zapsaná ochranná známka nebyla užívána vůbec nebo bylo její užívání shledáno za nedostatečné. Je pouze na vlastníku, zda bude svou ochrannou známku užívat. Není-li ale ochranná známka řádně užívána, je třeba počítat s následujícím:

Neužívaná ochranná známka nebo známka užívána pouze v nedostatečné míře nemůže být důvodem námitek, její existence nemůže být důvodem pro zrušení nebo prohlášení pozdější shodné nebo podobné ochranné známky za neplatnou a v krajním případě může být na základě návrhu třetí osoby i zrušena.

Tyto sankce však hrozí pouze ochranným známkám, které nebyly užívány / byly nedostatečně užívány po nepřetržitou dobu pěti let. Za užívání se přitom považuje užívání vlastníkem nebo třetí osobou s jeho souhlasem (nabyvatelem licence).

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting