Ochranná známka jako předmět vlastnictví

September 27, 2012

Registrací ochranné známky měníte svoji značku na obchodovatelné aktivum -ochranná známka totiž tvoří samostatný předmět vlastnického práva, může tak být úplně nebo částečně převáděna, přechází na právního nástupce, může být licencována nebo se stát předmětem zástavního práva. Zároveň však je ochranná známka způsobilým předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce a může být i součástí konkurzní podstaty.

 

Převod 

Ochranná známka může být převedena pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána (tzv. úplný převod) nebo jen pro některé z nich (tzv. částečný převod), a to nezávisle na převodu podniku. Nástroj: smlouva o převodu ochranné známky.

 

Licence

Licence představuje kvalifikovaný zásadně úplatný souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užitím ze strany třetí osoby. Nástroj: licenční smlouva.

 

Zástavní právo

Zástavní právo představuje jeden z nejčastějších nástrojů zajištění smluvních závazků. Jedná se o způsob omezení vlastnického práva majitele ochranné známky ve prospěch třetí osoby spočívající na principu, že nedojde-li k řádnému a včasnému uspokojení zajištěné pohledávky, má oprávněná osoba nárok na její uspokojení z výtěžku zpeněžení zastavené ochranné známky. Nástroj: smlouva o zřízení zástavního práva.

 

Výkon rozhodnutí, exekuce, konkurz

Stejně jako ostatní předměty vlastnického práva může být i ochranná známka předmětem výkonu rozhodnutí / exekuce nebo součástí konkurzní podstaty.

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejnovější příspěvky

January 11, 2018

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

©2017 by Jindra Šulcová. Design by Vkontextu