Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Registrací ochranné známky měníte svoji značku na obchodovatelné aktivum -ochranná známka totiž tvoří samostatný předmět vlastnického práva, může tak být úplně nebo částečně převáděna, přechází na právního nástupce, může být licencována nebo se stát předmětem zástavního práva. Zároveň však je ochranná známka způsobilým předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce a může být i součástí konkurzní podstaty.

Převod

Ochranná známka může být převedena pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána (tzv. úplný převod) nebo jen pro některé z nich (tzv. částečný převod), a to nezávisle na převodu podniku. Nástroj: smlouva o převodu ochranné známky.

Licence

Licence představuje kvalifikovaný zásadně úplatný souhlas vlastníka ochranné známky s jejím užitím ze strany třetí osoby. Nástroj: licenční smlouva.

Zástavní právo

Zástavní právo představuje jeden z nejčastějších nástrojů zajištění smluvních závazků. Jedná se o způsob omezení vlastnického práva majitele ochranné známky ve prospěch třetí osoby spočívající na principu, že nedojde-li k řádnému a včasnému uspokojení zajištěné pohledávky, má oprávněná osoba nárok na její uspokojení z výtěžku zpeněžení zastavené ochranné známky. Nástroj: smlouva o zřízení zástavního práva.

Výkon rozhodnutí, exekuce, konkurz

Stejně jako ostatní předměty vlastnického práva může být i ochranná známka předmětem výkonu rozhodnutí / exekuce nebo součástí konkurzní podstaty.

#Teorie

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting