Ochranné známky - FAQ

Možná i vás v souvislosti s ochrannými známkami napadají tyto otázky:

Co je to ochranná známka?

Ochranná známka je právní nástroj ochrany značky. Je to pomyslný zámek na značku, který ji chrání před útoky zvenčí.

Je ochranná značka a ochranná známka to samé?

Ochranná známka je zákonný terminus technicus, kterému lidé velmi často říkají ochranná značka, registrovaná obchodní značka, registrační značka, obchodní značka atd. Všechny tyto termíny ale znamenají to samé - ochrannou známku.

K čemu slouží?

Ochranná známka zajišťuje exkluzivitu užívání značky na trhu. Když ji získáte, získáte s ní zároveň výhradní právo užívat svoji značku na trhu a povinnost ostatních nezasahovat do tohoto práva.

Jen vlastník ochranné známky je oprávněn užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro které je zapsána, a zároveň je oprávněn vyloučit z jejího užívání jakoukoli třetí osobu.

Základní funkcí ochranné známky je tak odlišit výrobky a služby jejího vlastníka od výrobků a služeb ostatních.

Kdo ji může vlastnit?

Ochrannou známku si mohou registrovat fyzické i právnické osoby bez rozdílu.

Jaké jsou druhy ochranných známek?

Podle toho, kde všude známky platí, rozlišujeme národní, mezinárodní a evropské ochranné známky.

Podle rozsahu ochrany, který přináší, rozlišujeme slovní, kombinované, obrazové a slovní grafické ochranné známky.

Podle toho, komu patří, rozlišujeme individuální a kolektivní ochranné známky.

Každý druh známky přináší jiný rozsah ochrany. V článcích výše se dozvíte jaký.

Musím mít IČO, abych si ji mohl zapsat?

Nemusíte. Zákon o ochranných známkách ani jiný předpis to nevyžaduje.Místo IČO můžete do formuláře přihlášky ochranné známky vyplnit své datum narození.

Jaké označení (značka) může tvořit ochrannou známku?

Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického znázornění, které je způsobilé rozlišit výrobky a služby přihlašovatele ochranné známky (jejího pozdějšího vlastníka) od výrobků a služeb ostatních.

Jak ji získat?

Ochranná známka vzniká registrací v rejstříku ochranných známek. O tu se žádá přihláškou ochranné známky u příslušného úřadu.Tím je v případě národních známek národní úřad na ochranu průmyslových práv (u nás je to Úřad průmyslového vlastnictví ČR) a v případě evropských ochranných známek Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Mezinárodní přihláška ochranné známky se podává u úřadu, na jehož ochranné známce se přihláška zakládá - tím může být národní i evropský úřad. Záleží na okolnostech.

Jak dlouho platí?

Zápis ochranné známky platí deset let od podání přihlášky. Platnost ochranné známky může být opakovaně prodlužována na dalších deset let, je ale potřeba včas požádat o obnovu ochranné známky v zákonem stanovené lhůtě.

Kde všude platí?

Národní ochranná známka je chráněna jen pro území státu, který ji zapsal. Ochranná známka EU platí ve všech členských státech EU i v těch, které k ní později přistoupí. Mezinárodní ochranná známka platí ve státech, pro které je zapsána.

Můžu ji převést na někoho jiného?

Ano, to není problém. Stačí uzavřít smlouvu o převodu ochranné známky a požádat úřad o vyznačení převodu v rejstříku ochranných známek. Převod je vyznačen během pár dní.

#Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting