Zákon o ochranných známkách čekají v roce 2019 změny

Chystané změny se dotknou všech – vlastníků ochranných známek i přihlašovatelů, kteří o ochranu svého práva budou teprve usilovat.

Nová definice ochranné známky

Podle současné právní úpravy může být ochrannou známkou jakékoli označení schopné grafického znázornění, které má rozlišovací způsobilost. Novelizace zákona o ochranných známkách vypustí grafickou znázornitelnost jako podmínku registrovatelnosti značky s tím, že nově bude moci být ochrannou známkou jakékoli označení (včetně zvuků), které může být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany.

Co z toho vyplývá? Změna otevře dveře novým druhům ochranných známek. S jejich přihlašováním si ale budeme muset počkat, až na ně bude technicky připravený i rejstřík ochranných známek, věstník ÚPV, databáze ochranných známek atd.

Přísnější požadavky na přihlašovaná označení

Do rejstříku by se nově nemělo zapsat označení, které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k označení jakýchkoli vlastností výrobků a služeb (druhu, jakosti množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu atd).

Dnešní podoba zákona ze zápisu vylučuje pouze označení, která slouží v obchodě k označení jakýchkoli vlastností výrobků a služeb.

Co z toho vyplývá? Úřad bude moci zamítat i známky, které dnes pouští do dalšího řízení. Přihlašovatelé si budou muset ještě lépe hlídat, co přihlašují.

Žádná základní ochrana

Jestliže v rámci stávající právní úpravy poskytuje Úřad průmyslového vlastnictví vlastníkům starších práv základní ochranu v podobě zamítání přihlášek, které jsou shodné s již zapsanými známkami, tato ochrana bude s novou právní úpravou minulostí.

Co z toho vyplývá? Každý vlastník ochranné známky si ji bude muset daleko víc hlídat. Jinak se může stát, že se rejstřík ochranných známek zaplní pozdějšími shodnými známkami zapsanými pro shodné výrobky a služby.

Nová pravidla pro sporná řízení

Ten, proti komu bude směřovat návrh (námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou), bude nově moci požádat, aby navrhovatel prokázal užívání ochranné známky, na které založil svůj návrh. Nepodaří-li se mu to, bude návrh (námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou) zamítnut.

Stejné pravidlo se uplatní i v soudních řízeních ve věci porušování práv k ochranným známkám. I v těchto případech bude žalující na žádost žalované strany muset prokázat užívání ochranných známek, na kterých založil žalobu. Když se mu to nepodaří, žaloba bude zamítnuta.

Co z toho vyplývá? Důkazy o užívání ochranných známek budou naprosto klíčové pro zachování známkových práv. Kdo nebude schopen prokázat užívání své ochranné známky v relativně krátké době, neobhájí práva k ní.

Prokazování užívání ochranných známek v rámci sporných řízení s sebou přinese prodloužení těchto řízení, a to minimálně o 6-7 měsíců.

Licence k přihlášce ochranné známky

Nově bude možné poskytovat licence i k přihláškám ochranných známek. To stávající zákonná úprava vylučuje.

Jednodušší obnova

Obnova ochranné známky bude jednodušší. V rámci současné právní úpravy musíte nejprve o obnovu požádat a zaplatíte-li správní poplatky, známka je obnovena. Novela zákona tento proces zjednoduší, nově bude stačit zaplatit správní poplatky, žádost o obnovu nebude třeba. Úřad bude navíc vlastníky ochranných známek upozorňovat na blížící se konec jejich platnosti.

Jasnější režim seznamu výrobků a služeb

Novela zákona o ochranných známkách upřesní i situaci kolem seznamu výrobků a služeb. Ten je jedním z definičních znaků ochranné známky, který určuje věcný rozsah ochrany značky. Novela zákona o ochranných známkách přinese zprůhlednění pravidel, která se ho týkají.

Návrh novely zákona o ochranných známkách je teprve na začátku legislativního procesu, takže se určitě bude ještě měnit. Na finální znění si ještě musíme počkat.

Může se hodit:

Novinky vyplývající z novely zákona o ochranných známkách, jsou popsané v nejnovějším článku 7 nejdůležitějších novinek roku 2019 v ochranných známkách

#Novinky #Ochrannéznámkyobecně

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting