Zrušení ochranné známky, Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou skutečnosti, které vedou k předčasnému zániku známkových práv.

Rozdíl mezi zrušením a zneplatněním ochranné známky

Základní rozdíl mezi zrušením ochranné známky a jejím prohlášením za neplatnou spočívá v tom, na jakou ochrannou známku je možné jednotlivý institut aplikovat.

Zrušení ochranné známky je relevantní v případě, že ochranná známka byla po právu zaregistrována, avšak poté došlo k výskytu zákonem definované skutečnosti, která vede k tomu, že do budoucna neexistuje "veřejný zájem" na dalším trvání daného známkového práva.

Ke zrušení ochranné známky dochází od teď do budoucna.

Naproti tomu institut prohlášení ochranné známky za neplatnou se uplatňuje v případech, kdy "napadená" ochranná známka nebyla zaregistrována v souladu se zákonem, to znamená, že předmětná ochranná známka neměla být vůbec zapsána. A nástrojem prohlášení ochranné známky za neplatnou se napravuje závadný stav vyvolaný právě tím, že ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem (nebo v případě mezinárodní či evropské ochranné známky jiným právním předpisem).

K zneplatnění ochranné známky dochází od tehdejška do minulosti, to znamená, že se na zneplatněnou známku hledí, jako by nebyla nikdy zapsána.

Důvody pro zrušení ochranné známky

  1. ochranná známka nebyla užívána po nepřetržitou dobu 5 let
  2. ochranná známka se pro výrobky a služby, pro které je zapsána, stala označením obvyklým
  3. ochranná známka může vést v důsledku jejího užívání ke klamání veřejnosti
  4. užití ochranné známky je dle pravomocného rozhodnutí soudu nedovoleným soutěžním jednáním

Důvody pro zneplatnění známky

Ochranná známka může být prohlášena za neplatnou pouze v případě, že byla zapsána v rozporu s ustanovením § 4, 6 nebo 7 zákona o ochranných známkách. To znamená, že bylo zaregistrováno označení, které nesplňuje požadavky zápisuschopnosti.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou ochranné známky zapsané, aniž by měly v době zápisu rozlišovací způsobilost. U nich platí, že získaly-li rozlišovací způsobilost dodatečně po zápisu ochranné známky díky masivnímu užívání na trhu, nebudou zneplatněny. Tak zvanou získanou rozlišovací způsobilost bude ale třeba ze strany vlastníka napadené ochranné známky prokázat.

closearrow-circle-o-downcalendartwitterfacebookbarsenvelopelinkedinxingpaper-planepinterest-pwhatsappcommenting